18 września 2019 roku weszło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające Rozporządzenie
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1780).

Zmiana zapisów w §5 przywraca możliwość odbioru świadectwa ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, duplikatów świadectwa ukończenia szkoły przez ucznia lub rodzica niepełnoletniego ucznia.

Dyrektor Szkoły

Aleksandra Musioł