Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach informuje, że: Miasto Katowice podpisało porozumienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, z podmiotem wykonującym działalność leczniczą (zwanym dalej świadczeniodawcą):

Centrum Stomatologii Naomed Włodzimierz Skorus z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gustawa Morcinka 9-11

 Opieka stomatologiczna nad uczniami obejmuje świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji).

Macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

W związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych, Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez szkołę będzie Centrum Stomatologii Naomed Włodzimierz Skorus z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gustawa Morcinka 9-11

 

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielanych
w dentobusie wymaga zgody rodziców uczniów uzyskanej przez świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.