Katowice, 15.01.2021r.

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas I-III

Zgodnie z przesłanym Państwu komunikatem z dn. 13.01.2021r. informujemy, że z dniem 18.01.2021r. uczniowie klas I-III powracają do nauczania stacjonarnego.

Zajęcia edukacyjne będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć,  w reżimie sanitarnym zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa Epidemicznego oraz Zasadami funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii COVID – 19 sporządzonymi w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

Regulaminy dostępne są na stronie internetowej szkoły w  zakładce Powrót do szkoły.

Prosimy Państwa o zapoznanie się  z zapisami  powyższych regulaminów i stosowanie się do nich. Zwracamy szczególną uwagę na zapisy, które muszą być bezwzględnie przestrzegane:

- do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji

 

- rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w środki ochrony osobistej – maseczkę

 

- dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Dostosowując organizację zajęć  w szkole do wytycznych informujemy, że zajęcia edukacyjne oraz świetlicowe dla klas I-II będą się odbywały w obiekcie przy ul. Józefowskiej, natomiast zajęcia edukacyjne oraz świetlicowe dla uczniów klas III w obiekcie przy ul. Dekerta1/ wejście przez szatnię/.

Przypominam Państwu o konieczności posiadania przez uczniów obuwia zmiennego. Szczególnie proszę rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas III o wyposażenie dzieci w worki materiałowe / nie plastikowe reklamówki/ na zmienne obuwie.

Zajęcia dodatkowe / koła/, zaj. rewalidacji indywidualnej, zajęcia dla obcokrajowców , zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały w dotychczasowych terminach.

Uczniowie klas I – III  będą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania według dotychczasowego harmonogramu,  przestrzegając Procedury organizacji zajęć nauki pływania w ramach wychowania fizycznego dla uczniów klas I – III w czasie zagrożenia pandemią  COVID-19 w terminach:

- kl. I –II od 18.01.2021 r.

- kl. III po przetargu zorganizowanym przez Urząd Miasta Katowice na darmowy  przewóz dzieci / gdy tylko dotrze do szkoły informacja w tym zakresie niezwłocznie zostaniecie Państwo poinformowani/

 

Biblioteka będzie pracowała według harmonogramu, który zostanie umieszczony  na stronie internetowej szkoły 18.01.2021r.

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów klas I-III będą zgodne ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania ustalonymi na 1.09.2020 r. tzn. takimi jak w warunkach nauczania stacjonarnego.

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Musioł dyrektor szkoły

Katowice, 15.01.2021r.

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas IV- VIII

Zgodnie z Komunikatem MEiN informujemy, że z dniem 18.01.2021r. powracają do nauczania stacjonarnego wyłącznie uczniowie klas I-III.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VIII będą się odbywały jak dotychczas, w trybie nauczania zdalnego, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.

Zajęcia  szkolenia sportowego dla klasy sportowej (kl. 7b) będą odbywały się na terenie  szkoły i Klubu Sportowego „Kolejarz” tzn. w formie stacjonarnej.

Zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały na dotychczasowych zasadach i ustalonych terminach.

W dalszym ciągu pozostają zawieszone zajęcia dodatkowe / koła / prowadzone przez nauczycieli w ramach szkolnego projektu " Naszym uczniom - kreatywni nauczyciele".

UWAGA RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE KL.VIII

Istnieje możliwość organizacji dla uczniów klas ósmych  konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły. Takie konsultacje będą zorganizowane  w zależności od potrzeb . Proszę rodziców/prawnych opiekunów uczniów zainteresowanych udziałem w w/w konsultacjach  o zgłaszanie chęci udziału w nich u wychowawców.

 

 

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Musioł, dyrektor szkoły