Katowice, 1.02.2021r.

 

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

 

 

            W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 28.01.2021r.( Dz. U. z 2021 poz. 202) zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 ze zm. ) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach:

 

 1. 1. Ogranicza funkcjonowanie szkoły w terminie od 1.02.2021r. - 14.02.2021r., w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

 

 1. Uczniowie klas I-III kontynuują naukę stacjonarną w reżimie sanitarnym zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa Epidemicznego oraz Zasadami funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii COVID – 19 sporządzonymi w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce "Powrót do szkoły". Z dniem 1.02.2021r. zajęcia edukacyjne dla uczniów tych klas będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć.

 

 

 1. Z dniem 1.02.2021r. zajęcia edukacyjne dla klas IV-VIII będą się odbywały zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć uwzględniającym łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia obowiązującym od 1.02.2021r. / który po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2021r. został  Państwu podany do wiadomości na zebraniach i znajduje się w dzienniku elektronicznym.

 

 

 1. Zajęcia edukacyjne oraz świetlicowe dla uczniów klas I-III będą się odbywały w obiekcie przy ul. Józefowskiej i ul. Dekerta 1 zgodnie z obowiązującymi dotychczas harmonogramami.

 

 

 1. Zajęcia szkolenia sportowego dla klasy sportowej (kl. 7b) będą odbywały się na terenie szkoły i Klubu Sportowego „Kolejarz” tzn. w formie stacjonarnej / 2h zajęć realizowane w szkole, 4h zajęć realizowane na terenie klubu sportowego "Kolejarz" dla każdej z grup, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć obowiązującym od 1.02.2021r.

 

 1. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII:

-  zajęcia rewalidacji indywidualnej,

- zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  będą się odbywały na dotychczasowych zasadach i ustalonych terminach.

 

 1. W dalszym ciągu pozostają zawieszone dla uczniów klas IV-VIII zajęcia dodatkowe / koła / prowadzone przez nauczycieli w ramach szkolnego projektu " Naszym uczniom - kreatywni nauczyciele".

 

 1. Dyrektor umożliwia dla uczniów klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem przesłanym przez wychowawców klas VIII. Harmonogram będzie się znajdował na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Dla uczniów klas IV-VIII, którzy  z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole  lub umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Zobowiązuję  wychowawców klas o monitorowanie takich sytuacji i bezzwłoczne przekazywanie informacji pedagogowi szkolnemu,  który  zgłasza to bezzwłocznie dyrektorowi celem organizacji zajęć dla tychże  uczniów.

 

 1. Dla uczniów klas IV-VIII, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły umożliwia tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  zgodnie z ich tygodniowym rozkładem zajęć na terenie szkoły pod opieką wychowawców świetlicy .

Zobowiązuję  wychowawców klas o monitorowanie takich sytuacji i przekazywanie informacji pedagogowi szkolnemu, który zgłasza to dyrektorowi szkoły celem dołączenia tych uczniów do uczestnictwa w w/w zajęciach oraz dostosowania organizacji pracy szkoły.

 

 1. Biblioteka będzie pracowała według dotychczasowego harmonogramu.