Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie Uczniów klas I-VIII

                                                                                                                                               Katowice, 11.05.2021r.

  

 

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 29.04.2021r. (Dz. U. z 2021r., poz. 824)  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach:

 

 1. Ogranicza funkcjonowanie szkoły w terminie od 17.05.2021r. -  30.05.2021r., w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

 

1a. Zajęcia w klasach IV-VIII realizowane są w następujący sposób:

 -   nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole

 -  co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 1. Zgodnie z § 4 ust.5 pkt 1 i 2 cytowanego wyżej rozporządzenia dyrektor ustalił harmonogram zajęć, w którym podział zakłada równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć przez każdego ucznia klas IV-VIII

 

 

Data

17-19.05.2021  - pn, wt, śr

 

20-24.05.21  -czw, pt, pn

 

 

 

 

 

 

Budynek ul. Dekerta

Nauczanie stacjonarne

Nauczanie zdalne

Nauczanie stacjonarne

Nauczanie zdalne

4a-  s.3

5a

5a - s. 5

4a

4b-  s.4

6a

6a - s.8

4b

6b- s.8

6c

6c - s.15

6b

7d- s.24

8a

8a - s. 25

7d

7a- s. 25

8b

8b - s.27

7a

7b- s. 26

8c

8c - s.30

7b

7c- s. 15

 

 

7c

Sala 12-  przeznaczona dla uczniów realizujących zajęcia edukacyjne w formie zdalnej

Sala 17 – przeznaczona na izolatorium

Sala 21- przeznaczona do prowadzenia lekcji informatyki

 

Nauczanie stacjonarne ( 17-24.05.2021)

3a-   s.13                                3b-   s.14    

 

 

Budynek ul. Józefowska

Nauczanie stacjonarne ( 17-24.05.2021)

1a   1b

 2a  2b

           

 

 1. Uczniowie klas I-III kontynuują nauczanie stacjonarne:

klasy I - II w obiekcie przy ul. Józefowskiej

klasy III pozostają do 30.05.2021r w obiekcie przy ul. Dekerta

Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-II będą się odbywały w obiekcie przy ul. Józefowskiej, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem świetlicy

Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas III - VIII będą się odbywały w obiekcie przy ul. Dekerta1 zgodnie z dotychczasowym harmonogramem świetlicy.

 

 1. Zajęcia edukacyjne będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć, w reżimie sanitarnym zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa Epidemicznego oraz Zasadami funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii COVID – 19 sporządzonymi w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce "KORONAWIRUS".

 

 1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III:

-   koła w ramach szkolnego projektu "Naszym uczniom kreatywni nauczyciele"

-   zaj. rewalidacji indywidualnej,

-   zajęcia dla obcokrajowców,

- zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego  z zakresu pomocy  psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały w dotychczasowych terminach.

 

5a. Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VIII

-   koła w ramach szkolnego projektu "Naszym uczniom kreatywni nauczyciele" / wznowienie zajęć / dla uczniów realizujących zajęcia w szkole zgodnie z harmonogramem.

 

Zajęcia:

-   zaj. rewalidacji indywidualnej,

-   zajęcia dla obcokrajowców,

- zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

będą się odbywały w dotychczasowych terminach, w trybie zdalnym lub stacjonarnym, w zależności od rodzaju trybu w jakim będą realizować zajęcia uczniowie danej klasy

 

6.Uczniowie  klas I – III  kontynuują  zajęcia nauki pływania według dotychczasowego harmonogramu,  przestrzegając Procedury organizacji zajęć nauki pływania w ramach wychowania fizycznego dla uczniów klas I – III w czasie zagrożenia pandemią  COVID-19.

 

 1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów klas I-III będą zgodne ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania ustalonymi na 1.09.2020 r. tzn. takimi jak w warunkach nauczania stacjonarnego.

 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów klas IV-VIII będą dostosowane do warunków nauczania stacjonarnego lub zdalnego.

 

 1. Zajęcia szkolenia sportowego dla klasy sportowej (kl. 7b) będą odbywały się na terenie szkoły i Klubu Sportowego „Kolejarz” tzn. w formie stacjonarnej, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć  dla każdej z grup.

 

 1. Do dnia 24 maja, zgodnie z rozporządzeniem, dla uczniów klas VIII organizowane są konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły.

 

 1. W dalszym ciągu organizowane są zajęcia w szkole dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu. Z zajęć takich korzysta ten uczeń, który w danym dniu realizuje zajęcia edukacyjne w formie zdalnej.

 

 1. Biblioteka będzie pracowała według dotychczasowego harmonogramu.

 

 1. Stołówka szkolna funkcjonuje dla tych uczniów klas I-VIII, którzy realizują zajęcia edukacyjne w trybie stacjonarnym. Zgłoszeń należy dokonywać u intendenta szkoły.