INFORMACJA !!!

ETAPY  SZKOLNE  WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ODBĘDĄ SIĘ:

 

                 MATEMATYKA         25.10.2021 r.   godz. 11.45  sala 21

 

                 JĘZYK ANGIELSKI     26.10.2021 r.   godz. 8.00    sala 26

 

                 JĘZYK POLSKI           27.10.2021 r.   godz. 9.50    sala 21

 

                 HISTORIA                 27.10.2021 r.   godz. 11.45  sala 21

 

                  CHEMIA                   28.10.2021 r.   godz. 9.50    sala 21

 

                  FIZYKA                     28.10.2021 r.   godz. 9.50    sala 21

 

                  GEOGRAFIA            29.10.2021 r.   godz. 9.00    sala 21

 

                  BIOLOGIA                29.10.2021 r.   godz.  9.00   sala 21

 

 

                          Z CAŁYCH SIŁ TRZYMAMY KCIUKI!!!

 

 

Zasady przeprowadzania konkursów - organizacja szkolnego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów Szkoły      Podstawowej nr 17 w Katowicach ustalone przez szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektora szkoły.

 

 1. Szkolny etap konkursu z danego przedmiotu jest przeprowadzany w formie pisemnej ustalonej przez szkolną komisję konkursową.
 2. Uczniowie biorą udział w konkursie na jednakowych zasadach.
 3. Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych (wyjątek  przybory geometryczne na matematyce).
 4. Do sali, w której odbywają się eliminacje konkursowe, uczeń nie może wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych.
 5. Uczestnicy konkursu mogą wnieść na salę, w której odbywa się konkurs, wyłącznie przybory do pisania, geometryczne oraz małą butelkę wody.
 6. 6. W przypadku, gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się konkursu, uczeń może do niego przystąpić w innej szkole wskazanej przez dyrektora szkoły.

 Cele organizacji konkursu

 1. Doskonalenie sprawności czytania, pisania oraz korzystania z informacji.
 2. Rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych.
 3. Wdrażanie do samokształcenia i podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój.
 4. Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji uzdolnień i samorealizacji.

Zakresy wiedzy i umiejętności oraz proponowanej literatury

 1. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych obejmują i poszerzają treści podstawy programowej z danego przedmiotu.
 2. Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności wymagany na pierwszym stopniu konkursu obejmuje określone treści podstawy programowej przedmiotu ustalone przez szkolną komisję konkursową (zał. nr 1).

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursu

 1. Do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności.
 2. Do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie, którzy na pierwszym stopniu uzyskali co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia.

 

Zasady wglądu do prac konkursowych

 1. Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej i ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego.
 2. Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursu

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wnieść na piśmie zastrzeżenia w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursu w terminie do 4 dni roboczych (decyduje data wpływu do przewodniczącego komisji szkolnej) od daty ogłoszenia zatwierdzonej listy uczestników danego stopnia do siedziby szkolnej komisji konkursowej;
 2. Tryb rozpatrywania zastrzeżeń na pierwszym stopniu.

 1) Szkolna komisja konkursowa rozpatruje wniesione zastrzeżenia po pierwszym stopniu w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników stopnia pierwszego konkursu.

2) Rozstrzygnięcie szkolnej komisji konkursowej na pierwszym stopniu konkursu jest ostateczne.