REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO   W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 

   Załącznik nr 1

do Zarz. Dyr. nr 12/2022 z  6.04.2022r.

Na podstawie przepisów:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 poz. 679).
 • Statutu Szkoły

 

         W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych

          rekomendowane jest szczepienie zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na

           dany rok.

 

 1. Organizacja zajęć w szkole:

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Rekomenduje się, aby uczniowie po wejściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły zachowując zasady związane z bezpieczeństwem zdrowotnym:

a/1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli /m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa przed wejściem do gabinetu higienistki szkolnej./

 1. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, mogą być to tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Osoby te zobowiązuje się do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 2. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, wykorzystując techniki komunikacji na odległość / dziennik elektroniczny, platformy Teams i Moodle, poczta elektroniczna/.
 3. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (zgoda na pomiar temperatury – zał. nr 1 do niniejszego regulaminu).
 5. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (izolatorium znajduje się w sali nr 17 przy ul. Dekerta oraz w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze budynku przy ul. Józefowskiej).
 6. Organizacja i koordynacja pracy szkoły uniemożliwia nadmierne grupowanie się uczniów na jej terenie, także w miejscach wspólnych, a w szczególności:

a/uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, który uwzględnia różne godziny rozpoczęcia zajęć dla klas.

b/ uczniowie wchodzą  do budynków i wychodzą z nich  trzema oddzielnymi wejściami (ul. Dekerta 1) oraz dwoma (ul. Józefowska 52) zgodnie z harmonogramami  (zał. nr 2 do niniejszego regulaminu).

c/ każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną

d/ obowiązuje zróżnicowana organizacja przerw dla poszczególnych klas nie rzadziej niż   co 45 min

 • w budynku przy ul. Dekerta/ naprzemiennie- korytarze, sala lekcyjna, boisko szkolne
 • w budynku przy ul. Józefowskiej nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb /naprzemiennie- korytarze, sala lekcyjna, boisko szkolne

e/ rekomenduje się  zachowanie dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz rekomenduje się stosowania osłony ust i nosa (gabinet pedagoga, biblioteka, świetlica, korytarze, szatnia, wejście do stołówki, toalety).

f/uczniowie podczas zajęć i przerw jak najczęściej korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły

g/ osoby przebywające w  gabinecie higienistki  szkolnej zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

 1. Szczegółowe „Zasady higieny obowiązujące uczniów …” znajdują się w zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek i innych pomocy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Ustalono we współpracy z higienistką szkolną zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej / godziny pracy zgodnie z harmonogramem/, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Na zajęciach informatyki uczniowie klas IV- VIII przed zajęciami myją lub dezynfekują ręce.
 1. Ogranicza się funkcjonowanie szatni – każda klasa ma przyporządkowane miejsce z szafkami na podręczniki i rzeczy osobiste (szatnia, sale lekcyjne, korytarz). 
 2. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie zajęć, podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć.
 3. Przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie odbywa się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dowozu uczniów.
 4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych wyznaczonych

Obowiązują ogólne zasady higieny /częste mycie rąk/, rekomenduje się noszenie osłony ust i nosa.

Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 1. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 2. Dyrektor szkoły wprowadził dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką  (zał. nr 4 do niniejszego regulaminu).

 

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 2. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zachowały higienę rąk.
 3. W szkole bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie rąk  wodą z mydłem,  szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,  po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Należy zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.
 5. Na bieżąco monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji   powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Na bieżąco monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 9. W pomieszczeniu kuchni wyposażonym w system wentylacyjny zostaje przeprowadzona kontrola pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (przed rozpoczęciem roku szkolnego) w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (np. wymiana filtrów) a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.
 10. Podmiot zewnętrzny, który korzysta z pomieszczeń szkoły, został zobowiązany  do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.
 11. Zadania pracowników obsługi:
 • regularnie czyszczą z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących infrastrukturę szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas zajęć;
 • przynajmniej raz w ciągu pracy na swojej zmianie przecierane są korytarze szkolne;
 • regularnie opróżniają i czyszczą kosze na odpady;
 • myją i dezynfekują sale i izolatorium, w którym przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych.
 • prowadzą monitoring wykonywanych czynności higienicznych - wpis do karty monitoringu
 • wietrzą pomieszczenia, zwłaszcza te, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.

 

III. Zasady dotyczące pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Rekomenduje się zachowanie dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych budynków szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz, toalety, pomieszczenie socjalne).

 

      

 

 1.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli zaistnieje konieczność to wzywa pomoc medyczną.
 3. Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadza się dodatkowe sprzątanie a także mycie/dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, , poręcze, uchwyty itp.).
 4. Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u uczniów
 5. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej , dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 6. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 7. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 8. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka, u którego objawy wskazują na chorobę zakaźną, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję.
 9. Nauczyciel opiekujący się klasą, grupą przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł itp.).
 10. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.
 11. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 12. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

Stołówka szkolna  funkcjonuje zgodnie z Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w kuchni i stołówce szkolnej (zał. nr 5  do niniejszego regulaminu).

Załączniki:

Zał. 1 Zgoda rodziców na pomiar temperatury.

Zał. 2 Harmonogram wejść uczniów do szkoły.

Zał. 3 Zasady higieny obowiązujące uczniów w Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach.

Zał. 4 Zasady funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi.

Zał. 5 Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w kuchni i stołówce szkolnej.

 

 

Regulamin Bezpieczeństwa Zdrowotnego w Szkole Podstawowej Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach wchodzi w życie z dniem 6.04.2022r. Zarz. Dyr. nr 12/2022 z dn. 6.04.2022r.

 

 

Traci moc:

Regulamin Bezpieczeństwa Epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w   Katowicach wprowadzony Zarz. Dyr. nr 37/2021 z dn. 31.08.2021r.