ZARZĄDZENIE NR 23/ 2022 Z DNIA  30.08.2022 ROKU

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W KATOWICACH W SPRAWIE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZMIANY

REGULAMINU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17  IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730).).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 poz. 679).
 • Statut Szkoły
 • 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach  w związku z trwającym remontem w budynku przy ul. Józefowskiej 52 zobowiązuję do:

- dbania o należyte bezpieczeństwo uczniów

- korzystania z jednego wejścia do szkoły – od strony świetlicy szkolnej

- przeprowadzenia pogadanek z dziećmi dotyczących zachowania bezpieczeństwa w tym czasie

- otoczenia szczególną troską uczniów klas I.

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania rodziców o pracach remontowych.

 • 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach  zobowiązuje wicedyrektora szkoły p. Katarzynę Czyż do szczególnego nadzorowania bezpieczeństwa uczniów na terenie obiektu przy ul. Józefowskiej w czasie trwania prac remontowych i informowania dyrektora o wszelkich zauważonych zagrożeniach  i nieprawidłowościach.

 • 3

Dyrektor szkoły zobowiązuje pracowników obsługi do szczególnego zachowania higieny i bezpieczeństwa na terenie obiektu przy ul. Józefowskiej.

 • 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach z dniem 1.09.2022 r. zmienia treść zał. nr 2 do Regulaminu bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach” /ZD nr12/2022 z dn. 6.04.2022r./, który stanowi  zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 • 5

Dyrektor szkoły  zobowiązuje wszystkich wychowawców klas do zapoznania uczniów  i Rodziców z brzmieniem zał. nr 2 do Regulaminu bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach” /ZD nr12/2022 z dn. 6.04.2022r./

 • 6

 

Dyrektor szkoły  zobowiązuje wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z w/w zmianami i stosowania się do ich zapisów.

 •   7

 

Dyrektor szkoły  zobowiązuje administratora strony Pana Marcina Szymika do zamieszczenia zał. nr 2  do Regulaminu bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach” /ZD nr12/2022 z dn. 6.04.2022r. na stronie internetowej szkoły.

 • 8

Zarządzenie wchodzi z dniem 1.09.2022 r.