zał. nr 1

do Zarządzenia Dyr.15/2020

z dn.22.04.2020r.

 

Regulamin obsługi platformy Microsoft TEAMS w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach służący do komunikowania się w   okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i w innych sytuacjach kryzysowych

 1. Utworzona platforma Microsoft TEAMS służy wyłącznie do komunikacji służbowej i prowadzenia zajęć online z uczniami.
 2. Za założenie kont odpowiedzialny jest koordynator platformy.
 3. Niedopuszczalne jest:
  1. zalogowanie się z innego konta niż założonego przez koordynatora,
  2. zapraszanie osób spoza grona uprawnionych
 4. Dopuszcza się możliwość tworzenia zespołów zadaniowych (np. KZN, Zespoły Przedmiotowe itp.) na platformie Microsoft TEAMS.
 5. Z każdej konferencji/spotkania zespołu musi być sporządzony protokół. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu, wychowawca bądź wybrany lider – protokolant. W protokole musi się znaleźć data, uczestnicy, problematyka, wnioski, rekomendacje. Protokół do momentu ustania sytuacji kryzysowej znajduje się w dokumentacji w/w osób (przewodniczący, wychowawców, liderów), a później przekazywany do dokumentacji szkolnej.
 6. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu będzie traktowane jako uchybienie przeciwko porządkowi pracy w rozumieniu art. 108 KP.
 7. W przypadku prowadzenia zajęć online z uczniami:
 8. praca na platformie Microsoft TEAMS przez ucznia wymaga zgody rodzica/ prawnego

          opiekuna / zał. 1-  zgoda/

 1. zgody rodziców/ prawnych opiekunów  przesyłane  są wychowawcy klasy
 2. konta zakłada uczniom  koordynator platformy po otrzymaniu informacji od

         wychowawcy klasy,   którzy  rodzice/ prawni opiekunowie  wyrazili zgodę na pracę

         dziecka na platformie

 1. zgody przechowywane są w dokumentacji wychowawcy
 2. wychowawca przesyła uczniowi "Zasady zachowania na platformie" celem bezpiecznej

        pracy w trybie online  / zał. 2 Zasady/

 1. Zarówno nauczyciele, jaki i uczniowie nie mają obowiązku włączania kamery.

 

 

 

Załącznik 1

 

Zgoda Rodzica / Prawnego Opiekuna

 

            Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody [i]  na założenie  mojemu dziecku

 

 

…………………………............... .......                      uczniowi/ uczennicy  klasy …………..

      imię i nazwisko

 

konta  na platformie Microsoft Teams celem nauki na odległość. Jednocześnie akceptuję

"Zasady zachowania na platformie" , których celem  jest bezpieczna  praca w trybie online.

 

 

   ………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna

 

  [i] Podkreśl   właściwe