Katowice, 15.01.2021r.

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów klas I-III

Zgodnie z przesłanym Państwu komunikatem z dn. 13.01.2021r. informujemy, że z dniem 18.01.2021r. uczniowie klas I-III powracają do nauczania stacjonarnego.

Zajęcia edukacyjne będą się odbywały zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć,  w reżimie sanitarnym zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa Epidemicznego oraz Zasadami funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii COVID – 19 sporządzonymi w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r.. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej szkoły w  zakładce Powrót do szkoły.

Prosimy Państwa o przypomnienie sobie zapisów powyższych regulaminów i stosowanie się do nich. Zwracamy uwagę na bardzo ważne zapisy:

- do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji

 

- rodzice ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w środki ochrony osobistej – maseczkę

 

- dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Dostosowując organizację zajęć  w szkole do wytycznych informujemy, że zajęcia edukacyjne oraz świetlicowe dla klas I-II będą się odbywały w obiekcie przy ul. Józefowskiej, natomiast dla uczniów klas III w obiekcie przy ul. Dekerta1.

Zajęcia dodatkowe / koła/, zaj. rewalidacji indywidualnej, zajęcia dla obcokrajowców , zajęcia prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą się odbywały w dotychczasowych terminach.

Uczniowie klas I – III  będą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania według dotychczasowego harmonogramu przestrzegając Procedury organizacji zajęć nauki pływania w ramach wychowania fizycznego dla uczniów klas I – III w czasie zagrożenia pandemią  COVID-19 w terminach:

- kl. I –II od 18.01.2021 r.

- kl. III od 1.02.2021 r. po przetargu zorganizowanym przez Urząd Miasta na darmowy

    przewóz dzieci.

 

Biblioteka będzie pracowała stacjonarnie w obu budynkach według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej szkoły. 

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów będą zgodne ze Statutem Szkoły oraz Przedmiotowymi Systemami Oceniania ustalonymi na 1.09.22020 r.