Prosimy o zapoznanie się z dokumentem

                    Załącznik nr 1

do Zarz. Dyr. nr 25/2021 z 29.04.2021r.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 

Na podstawie przepisów:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378z 2021r. poz. 4 i 619)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.561, 651, 710 i 752)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
 • Statutu Szkoły

 

 1. Organizacja zajęć w szkole:

 

 1. W trakcie nauki stacjonarnej do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
 2. W trakcie nauki zdalnej do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,  gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych w następujących przypadkach:

a/ na zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III.

b/ na zajęcia dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania,

c/na konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klas VIII z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Rodzice uczniów o których mowa wyżej przed przyjściem dziecka do szkoły podpisują odpowiednie oświadczenie (zał. 4a. 4b, 4c do niniejszego regulaminu).

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Przy wejściu do budynków szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły (tj. przedsionek szkoły przy ul. Dekerta i wyznaczonej taśmą przestrzeni przy ul. Józefowskiej ),  zachowując zasady:

a/1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,

c/dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 d/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli /m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
 2. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, mogą być to tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, przebywanie  w wyznaczonych obszarach.
 3. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, wykorzystując techniki komunikacji na odległość / dziennik elektroniczny, platformy Teams i Moodle, poczta elektroniczna/.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas pandemii szkoła na bieżąco zamieszcza na stronie internetowej. 

 1. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę - temp. powyżej 38oC kaszel, duszności, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (izolatorium znajduje się w sali nr 17 przy ul. Dekerta oraz w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze budynku przy ul. Józefowskiej).
 4. Organizacja i koordynacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, a w szczególności:

a/uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, który uwzględnia różne godziny rozpoczęcia zajęć dla klas.

b/ uczniowie wchodzą  do budynków i wychodzą z nich  trzema oddzielnymi wejściami (ul. Dekerta 1) oraz dwoma (ul. Józefowska 52) zgodnie z harmonogramami.

c/ uczniowie wchodzą do szkoły w osłonach ust i nosa i zdejmują je dopiero po zajęciu miejsca w sali.

d/ każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną,

e/ obowiązuje zróżnicowana organizacja przerw dla poszczególnych klas nie rzadziej niż   co 45 min

 • w budynku przy ul. Dekerta/ naprzemiennie- korytarze, sala lekcyjna, boisko szkolne /zgodnie z harmonogramem
 • w budynku przy ul. Józefowskiej nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb /naprzemiennie- korytarze, sala lekcyjna, boisko szkolne /zgodnie z harmonogramem
 • podczas przerw uczniowie przebywający na korytarzach zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (wyjątek stanowi spożywanie posiłku);nie dopuszcza się do kontaktów z uczniami innych klas.

f/ rekomenduje się  zachowanie dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz wprowadza się obowiązek  stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, wejście do stołówki szkolnej, toalety).

g/uczniowie podczas zajęć i przerw jak najczęściej korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły

h/podczas zajęć wychowania fizycznego / jak najczęściej na boisku szkolnym/, które organizowane są na boisku szkolnym nie ma obowiązku stosowania osłon ust i nosa. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

i/osoby przebywające w  gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

i/korzystanie z porad/konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się.

 1. Szczegółowe „Zasady bezpiecznego zachowania się uczniów…” znajdują się w zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich.
 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 3. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 4. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 5. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie rąk  wodą z mydłem,  szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,  po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Na zajęciach informatyki uczniowie klas IV- VIII pracują w swoich rękawiczkach
 7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myje się detergentem lub dezynfekuje co najmniej po każdym dniu zajęć.
 8. Należy wietrzyć sale, używany sprzęt sportowy oraz podłoga myje się detergentem lub dezynfekuje co najmniej po każdym dniu zajęć
 9. Przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie odbywa się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dowozu uczniów.
 10. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek i innych pomocy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 11. Ogranicza się funkcjonowanie szatni – każda klasa ma przyporządkowane miejsce z szafkami na podręczniki i rzeczy osobiste (szatnia, sale lekcyjne, korytarz).
 12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych wyznaczonych salach dydaktycznych, w których znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. (szczegółowe informacje znajdują się w aneksie do regulaminu świetlicy szkolnej).
 13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 14. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 15. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. (szczegółowe instrukcje określają Zasady korzystania z biblioteki szkolnej –zał. nr 2 do niniejszego regulaminu).
 16. Ustalono we współpracy z higienistką szkolną zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej / godziny pracy zgodnie z harmonogramem/, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 18. Na bieżąco monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.
 19. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 20. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 21. Na terenie szkoły zapewnione są miejsca i pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.
 22. Zadania pracowników obsługi:
 • pracują w rękawiczkach;
 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 • na bieżąco i po każdorazowym użyciu: dezynfekują toalety, używany sprzęt sportowy, klawiatury komputerowe
 • przynajmniej raz w ciągu pracy na swojej zmianie przecierać korytarze szkolne.
 • prowadzą monitoring wykonywanych czynności higienicznych - wpis do karty monitoringu
 • po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
  • ciągi komunikacyjne – myją;
  • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  • sprzęt wykorzystywany na boisku i w sali gimnastycznej – myją/dezynfekują;
  • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.
  • woźni szkoły dezynfekują klamki, zamki przy furtce oraz bramki na boisku szkolnym.
  • myją i dezynfekują sale i izolatorium, w którym przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych

III. Zasady dotyczące pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych .
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 3. Rekomenduje się zachowanie dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych budynków szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz, toalety, pomieszczenie socjalne).
 4. Nauczyciele mają obowiązek  zakrywania  ust i nosa (maseczki )  w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych  (w tym prowadzenie zajęć, dyżury, przejazd na basen, zebrania, rozmowy z rodzicami itp.).
 5. Pracownicy obsługi i administracji mają obowiązek zakrywania  ust i nosa (maseczki)  w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych  ( m.in. przyjmowania petentów, rozmów z uczniami i rodzicami,  pełnienia swoich obowiązków objętych zakresem czynności)
 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
 7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 oraz 660 689 917 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Bezzwłocznie poinformować dyrektora.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on bezzwłocznie poinformować dyrektora oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 12. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.
 13. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 14. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 15. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 16. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka, u którego objawy wskazują na chorobę zakaźną, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
 17. Nauczyciel opiekujący się klasą, grupą przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł itp.).
 18. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 19. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynków szkoły.
 20. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 21. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Z-cę Naczelnika WEiS UM Katowice i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 606 326 142, 660 686 917) i wprowadza do stosowania na terenie placówki wydawane instrukcje i polecenia.
 22. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 1. Stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z Procedurą funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID-19 (zał. nr 3 do niniejszego regulaminu).

 

VII.  Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wypadek ogłoszenia strefy żółtej/ czerwonej.

 

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły wg. ustalonych dla danych klas godzin przyjścia.
 2. Plan lekcji uwzględnia różne godziny rozpoczęcia zajęć dla klas.
 3. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych.
 4. Dla osób z zewnątrz prowadzony jest rejestr, w którym odnotowuje się dane osoby oraz poddaje się ją pomiarowi temperatury.
 5. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły. W przypadku niemożności zachowania właściwego dystansu wprowadza się obowiązek  stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
 6. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
 7. Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali (z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego).
 8. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.
 9. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 11. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 12. Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 13. Rodzice uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby zostaną poinformowani o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnia się kontakt ze szkołą na ten czas.

 

Załączniki:

Zał. 1 Zasady bezpiecznego zachowania się uczniów w Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach w warunkach pandemii COVID-19.

Zał. 2 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

Zał. 3 Procedura funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID-19.

Zał. 4a-4c Oświadczenia Rodziców / Prawnych opiekunów:

4a - Udział w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych Klasy I - III

4b - Udział w zajęciach z wykorzystaniem metod nauki na odległość

4c - Udział w konsultacjach - klasy VIII

 

 

Tracą moc:

 1. Regulamin Bezpieczeństwa Epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach wprowadzony Zarz. Dyr. nr 38/2020 z dn. 28.08.2020r.
 2. Aneks nr 1 do Regulamin Bezpieczeństwa Epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach wprowadzony Zarz. Dyr. nr 46/2020 z dn. 23.09.2020r.
 3. Aneks nr 2 do Regulamin Bezpieczeństwa Epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach wprowadzony Zarz. Dyr. nr 56/2020 z dn. 9.11.2020r.