Załącznik nr 1

do Zarz. Dyr. nr 37/2021 z  31.08.2021r.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 

Na podstawie przepisów:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082).
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1519).
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1525)
 • Statutu Szkoły

 

            W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane

        jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i

        przenoszeniem COVID-19. Szkoła włącza się w upowszechnianie kampanii szczepień wśród

        rodziców i uczniów w wieku 12-15 lat.

 

 1. Organizacja zajęć w szkole:

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynków szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po wejściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły (tj. przedsionek szkoły przy ul. Dekerta i wyznaczonej taśmą przestrzeni przy ul. Józefowskiej ),  zachowując zasady:

a/1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b/ dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,

c/dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli /m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk/.

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
 2. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, mogą być to tylko osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych i choroby zakaźnej. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, przebywanie  w wyznaczonych obszarach.
 3. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, wykorzystując techniki komunikacji na odległość / dziennik elektroniczny, platformy Teams i Moodle, poczta elektroniczna/.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów podczas pandemii szkoła na bieżąco zamieszcza na stronie internetowej. 

 1. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę - temp. powyżej 38oC kaszel, duszności, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (zgoda na pomiar temperatury – zał. nr 1 do niniejszego regulaminu).
 3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (izolatorium znajduje się w sali nr 17 przy ul. Dekerta oraz w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze budynku przy ul. Józefowskiej).
 4. Organizacja i koordynacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, a w szczególności:

a/uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, który uwzględnia różne godziny rozpoczęcia zajęć dla klas.

b/ uczniowie wchodzą  do budynków i wychodzą z nich  trzema oddzielnymi wejściami (ul. Dekerta 1) oraz dwoma (ul. Józefowska 52) zgodnie z harmonogramami  (zał. nr 2 do niniejszego regulaminu).

   c/ w salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, stosuje się:

-zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5m

-  pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

-  przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

-  w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.

d/ uczniowie wchodzą do szkoły w osłonach ust i nosa i zdejmują je dopiero po zajęciu miejsca w sali.

e/ każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną oraz węzeł sanitarny

f/ obowiązuje zróżnicowana organizacja przerw dla poszczególnych klas nie rzadziej niż   co 45 min

 • w budynku przy ul. Dekerta/ naprzemiennie- korytarze, sala lekcyjna, boisko szkolne /zgodnie z harmonogramem
 • w budynku przy ul. Józefowskiej nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb /naprzemiennie- korytarze, sala lekcyjna, boisko szkolne /zgodnie z harmonogramem
 • podczas przerw uczniowie przebywający na korytarzach zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (wyjątek stanowi spożywanie posiłku);nie dopuszcza się do kontaktów z uczniami innych klas.

g/ rekomenduje się  zachowanie dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz wprowadza się obowiązek  stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia, wejście do stołówki szkolnej, toalety).

h/uczniowie podczas zajęć i przerw jak najczęściej korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły

i/podczas zajęć wychowania fizycznego / jak najczęściej na boisku szkolnym/, które organizowane są na boisku szkolnym nie ma obowiązku stosowania osłon ust i nosa. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

j/osoby przebywające w  gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.

k/korzystanie z porad/konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się.

 1. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 2. Dyrektor szkoły wprowadził dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką  (zał. nr 3 do niniejszego regulaminu).

 1. Szczegółowe „Zasady bezpiecznego zachowania się uczniów…” znajdują się w zał. nr 4 do niniejszego regulaminu oraz w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich.

 

II.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do kontaktu z inspekcją  sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112. właściwej miejscowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. W szkole bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie rąk  wodą z mydłem,  szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,  po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Na zajęciach informatyki uczniowie klas IV- VIII pracują w swoich rękawiczkach
 5. W sali gimnastycznej podłoga myta jest detergentem lub dezynfekowana co najmniej po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną  klasę.
 6. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie zajęć, podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć.
 7. Przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania na basenie odbywa się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dowozu uczniów.
 8. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek i innych pomocy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 9. Ogranicza się funkcjonowanie szatni – każda klasa ma przyporządkowane miejsce z szafkami na podręczniki i rzeczy osobiste (szatnia, sale lekcyjne, korytarz).  
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych wyznaczonych salach, w których znajdują się środki do dezynfekcji rąk. Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji (szczegółowe informacje znajdują się w aneksie do regulaminu świetlicy szkolnej).
 11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 12. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 13. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. (szczegółowe instrukcje określają Zasady korzystania z biblioteki szkolnej –zał. nr 5 do niniejszego regulaminu).
 14. Ustalono we współpracy z higienistką szkolną zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej / godziny pracy zgodnie z harmonogramem/, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 16. Na bieżąco monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.
 17. Na bieżąco monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 18. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 19. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 20. Na terenie szkoły zapewnione są miejsca i pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.
 21. W pomieszczeniu kuchni wyposażonym w system wentylacyjny zostaje przeprowadzona kontrola pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (przed rozpoczęciem roku szkolnego) w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (np. wymiana filtrów) a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.
 22. Podmiot zewnętrzny, który korzysta z pomieszczeń szkoły, został zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.
 23. Zadania pracowników obsługi:
 • pracują w rękawiczkach;
 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 • na bieżąco i po każdorazowym użyciu: dezynfekują urządzenia sanitarnohigieniczne, używany sprzęt sportowy, klawiatury komputerowe
 • przynajmniej raz w ciągu pracy na swojej zmianie przecierać korytarze szkolne.
 • prowadzą monitoring wykonywanych czynności higienicznych - wpis do karty monitoringu
 • po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
  • ciągi komunikacyjne – myją;
  • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  • sprzęt wykorzystywany na boisku i w sali gimnastycznej – myją/dezynfekują;
  • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.
  • woźni szkoły dezynfekują klamki, zamki przy furtce oraz bramki na boisku szkolnym.
  • myją i dezynfekują sale i izolatorium, w którym przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych.

 

III. Zasady dotyczące pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 4. Rekomenduje się zachowanie dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych budynków szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz, toalety, pomieszczenie socjalne).
 5. Nauczyciele mają obowiązek  zakrywania  ust i nosa (maseczki )  w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych  (w tym prowadzenie zajęć, dyżury, przejazd na basen, zebrania, rozmowy z rodzicami itp.).
 6. Pracownicy obsługi i administracji mają obowiązek zakrywania  ust i nosa (maseczki)  w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych  ( m.in. przyjmowania petentów, rozmów z uczniami i rodzicami,  pełnienia swoich obowiązków objętych zakresem czynności)
 7. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  i poinformować dyrektora o nieobecności.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 11. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 13. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
 14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 15. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 16. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 17. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka, u którego objawy wskazują na chorobę zakaźną, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
 18. Nauczyciel opiekujący się klasą, grupą przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł itp.).
 19. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 20. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynków szkoły.
 21. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 22. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Z-cę Naczelnika WEiS UM Katowice i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 606 326 142, 660 686 917) i wprowadza do stosowania na terenie placówki wydawane instrukcje i polecenia.
 23. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 

 1. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej
 2. Stołówka szkolna funkcjonuje zgodnie z Procedurą funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID-19 (zał. nr 6  do niniejszego regulaminu).

 

Załączniki:

Zał. 1 Zgoda rodziców na pomiar temperatury.

Zał. 2 Harmonogram wejść uczniów do szkoły.

Zał. 3 Zasady funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi.

Zał. 4 Zasady bezpiecznego zachowania się uczniów w Szkole Podstawowej nr 17

          w Katowicach w warunkach pandemii COVID-19.

Zał. 5 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

Zał. 6 Procedura funkcjonowania kuchni i stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID-19.

 

Regulamin Bezpieczeństwa Epidemicznego w  Szkole Podstawowej Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach wchodzi w życie z dniem 1.09.2021r. Zarz. Dyr. nr 37/2021 z dn. 31.08.2021r.

 

Traci moc:

Regulamin Bezpieczeństwa Epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w   Katowicach wprowadzony Zarz. Dyr. nr 25/2021 z dn. 29.04.2021r.