Zał nr 5 do Zarządz. Dyr nr 16/2014 z dn. 28.08.2014r.

PROCEDURA PRZEJŚCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH NA ZAJĘCIA I Z POWROTEM Z OBIEKTU PRZY UL. JÓZEFOWSKIEJ 52 DO OBIEKTU PRZY UL. DEKERTA 1

Podstawa prawna: - art.39 ust 1 pkt 1 Ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003r. nr 6, poz. 69 ).

Szkoła zapewnia uczniom przejście z obiektu przy ul. Józefowskiej do obiektu przy ul. Dekerta 1 i z powrotem na obiady, zajęcia komputerowe oraz ważne wydarzenia szkolne.

§1. Obiady:

 1. Świetlica szkolna zabezpiecza dzieciom przejście na obiady pod opieką wychowawców świetlicy.
 2. Wyjście na obiady odbywa się w ramach zajęć świetlicowych po skończonych zajęciach lekcyjnych w godz. 12.30 i 13.30 w dwóch grupach, zgodnie z listami obiadowymi uwzględniającymi ilość uczniów.
 3. Po sprawdzeniu obecności dzieci ustawiają się w pary i pod opieką nauczycieli świetlicy przechodzą do obiektu przy ul. Dekerta 1.
 4. Po obiedzie pod opieką wychowawcy świetlicy uczniowie wracają do świetlicy przy ul. Józefowskiej 52.
 5. Uczniowie, którzy po obiedzie pozostają w szkole, oczekując na rodziców korzystają ze świetlicy przy ulicy Dekerta 1.
 6. Samodzielnie mogą wracać do domu uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
 7. Uczniowie pokonują drogę między budynkami szkoły w parach zgodnie z zasadami ruchu drogowego pod opieką wychowawcy świetlicy.
 8. Podczas przejścia z jednego budynku szkoły do drugiego zobowiązuje się uczniów do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń nauczyciela.
 9. Uczniowie powinni zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych podczas poruszania się w obiekcie przy ul. Dekerta 1, a zwłaszcza przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów prowadzących na jadalnię.
 10. W okresie jesienno – zimowym przed wejściem na stołówkę szkolną uczniowie okrycia wierzchnie wieszają na wieszakach znajdujących się na korytarzu.
 11. Na stołówce szkolnej uczniowie powinni przestrzegać Regulaminu stołówki szkolnej.

§2 Zajęcia komputerowe:

 1. Uczniów klas I-III, którzy rozpoczynają lekcje zajęciami komputerowymi do budynku szkoły przy ul. Dekerta 1 przyprowadzają rodzice/ prawni opiekunowie.
 2. Po skończonych zajęciach komputerowych, o których mowa w §2 ust. 1, nauczyciel prowadzący zajęcia sprowadza uczniów do szatni, gdzie przekazuje ich pod opiekę nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora szkoły do odprowadzenia do obiektu przy ul. Józefowskiej 52.
 3. Uczniowie klas I-III, którzy kończą lekcje zajęciami komputerowymi, są przyprowadzani przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora szkoły do obiektu przy ul. Dekerta 1.
 4. Po skończonych zajęciach komputerowych, o których mowa w §2 ust 3 nauczyciel prowadzący zajęcia sprowadza uczniów do świetlicy szkolnej, gdzie przekazuje ich pod opiekę wychowawcy świetlicy, skąd uczniowie są odbierani przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przechodzą do świetlicy przy ul. Józefowskiej 52 pod opieką wychowawców świetlicy.
 5. Na zajęciach komputerowych uczniowie powinni przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej.

§3 Apele i uroczystości szkolne.

 1. Za bezpieczeństwo uczniów klas I -III podczas przejścia i powrotu z apelu okolicznościowego odpowiedzialni są nauczyciele zgodnie z tygodniowym planem zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowie poruszają się po drodze w parach zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 3. Podczas przejścia zobowiązuje się uczniów do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń nauczyciela.
 4. Uczniowie powinni zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwa swoje i innych podczas poruszania się w obiekcie przy ul. Dekerta 1, a zwłaszcza przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów.
 5. W okresie jesienno –zimowym uczniowie wieszają okrycia wierzchnie na wieszakach w wyznaczonym miejscu.

Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 16/2014 z dn. 28 sierpnia 2014r.