Zał nr 2 do Zarządz. Dyr nr 36/2015 z dn. 19.11.2015r.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY I ODBIORU ZE SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Podstawa prawna: - art.39 ust 1 pkt 3 Ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. nr 6, poz. 69 2003 r.).

§1 Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy świetlicy i szkoły).
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.
 3. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę w godzinach pracy świetlicy.
 4. Uczniowie samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.

§2 Odbiór dzieci ze szkoły:

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców/prawnych opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły.
 2. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach lekcyjnych lub świetlicowych podpisy rodziców zbiera się w tabeli /zał. nr 1/, zaś w przypadku deklaracji odbioru dziecka po zajęciach lekcyjnych lub świetlicowych rodzic wypełnia deklarację /zał. nr 2/.
 3. Po zajęciach uczniowie schodzą do świetlicy lub szatni, gdzie oczekują na nich upoważnione osoby, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów idą samodzielnie do domu (po ukończeniu 7 roku życia).
 4. Upoważnione osoby mają obowiązek okazania dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10- go roku życia). W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie. /zał. nr 2/ 
 6. Rodzic / prawny opiekun ma możliwość wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu mimo innej deklaracji na podstawie "Jednorazowego zezwolenia na samodzielny powrót do domu ze szkoły " / wzór - zał. nr 3/.
 7. Rodzic/ prawny opiekun ma możliwość wyznaczenia innej osoby do odbioru dziecka niż deklarowana na podstawie "Jednorazowego upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły" / wzór - zał. nr 4/.
 8. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających.
 9. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:
 • nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,
 • skontaktować się telefonicznie z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka
 • w przypadku braku kontaktu zawiadomić policję
 • o zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły
 • nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań
 • dyrektor monitoruje dalsze działania szkoły dotyczące zaistniałej sytuacji / np. informowanie stosownych służb za pośrednictwem pedagoga szkolnego/.

10. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: • zapewnić uczniowi opiekę świetlicy do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka • niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) • w przypadku braku kontaktu , z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. • po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka należy zawiadomić policję. • o zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia wicedyrektora lub dyrektora szkoły • nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań • dyrektor monitoruje dalsze działania szkoły dotyczące zaistniałej sytuacji /np. informowanie stosownych służb za pośrednictwem pedagoga szkolnego/.

11. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu.

12. Gdy rodzic (prawny opiekun) lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia.

13. Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z zajęć lekcyjnych. Rodzic/ prawny opiekun bierze wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic /prawny opiekun zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia.

14. Wychowawca lub nauczyciel uczący w danym czasie informuje pisemnie szatniarza szkoły lub osobę pełniącą dyżur w szatni o zgodzie na wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły, podając nazwisko ucznia, datę i godzinę wyjścia.

15. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności, higienistka (kiedy jej nie ma sekretariat szkoły), informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

16. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.

17. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie) wychowawcy klasy. 18. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią.

19.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem 19.11.2015r. Zarz. Dyr. Szkoły nr 36/2015 z dn. 19.11.2015r.

 

Procedura wraz z załącznikami