Regulamin szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki przy ulicy Dekerta 1

 

  1. Szatnia jest czynna w godzinach zajęć, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
  2. Każdy uczeń posiada swoją szafkę zamykaną na indywidualny, pasujący tylko do danej szafki, klucz o danym numerze. Sposób użytkowania szafek określa odrębny regulamin.
  3. Z szafek w szatni korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.
  4. Uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia i pozostawienia w szafkach okrycia wierzchniego niezwłocznie po przyjściu do szkoły. Uczniowie opuszczają szatnię niezwłocznie po przebraniu się.
  5. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu, odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo oraz szatniarzowi lub pracownikom obsługi pełniącym dyżur w szatni.
  6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania w szatni porządku i spokoju. Przebywają tam jedynie w celu skorzystania z szafki.
  7. Zabrania się wchodzenia do szatni w trakcie trwania zajęć szkolnych.
  8. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, szatniarzowi lub pracownikom obsługi pełniącym dyżur w szatni. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły. 
  9. Uczniowie dopuszczający się dewastacji zostaną ukarani zgodnie z zapisami statutu szkoły.  

Regulamin wchodzi w życie 03.01.2019r.  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 43/2018 z dnia 18.12.2018r.