Zał nr 1 do Zarządz. Dyr nr 36/2015 z dn. 19.11.2015r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Podst. prawna: art.39 ust.1 pkt 3 ustawy z dn. 7 września 1991r.o systemie oświaty / Dz.U. z 2014r.Nr 256,poz.2572 ze zm./

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i dydaktycznej, umożliwiającej jego wszechstronny rozwój oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy.

§ 1

 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w rocznym Planie Pracy Szkoły.
 2. Regulamin świetlicy może być modyfikowany na początku roku szkolnego, zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany rodzicom i wychowankom świetlicy. 3. Każdego roku zapisu dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia, zawierającą informację o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej /zał. nr 1/ 4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

§ 2

 1. Świetlica szkolna funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. Józefowskiej 52 oraz przy ul. Dekerta 1.
 2. Świetlica szkolna czynna jest: • ul. Józefowska 52 godz. 7.00 - 17.00 • ul. Dekerta 1 godz. 7.00 - 16.30 Szczegółowy, tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustala wicedyrektor koordynujący pracę świetlicy szkolnej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 3. Z początkiem nowego roku szkolnego karty zeszłoroczne tracą ważność.
 4. Podstawą przyjęcia ucznia do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia do świetlicy. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera: • Imię i nazwisko ucznia • Data urodzenia • Adres zamieszkania • Czas przebywania ucznia w świetlicy • Informację o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka) • Dzień i godzinę o której dziecko może wychodzić • Kontakt z rodzicami • Inne informacje o dziecku
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych, w tym godzin odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
 6. Rodzic / prawny opiekun ma możliwość wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu mimo innej deklaracji w Karcie zgłoszenia na podstawie "Jednorazowego zezwolenia na samodzielny powrót do domu ze szkoły " / wzór - zał. nr 2/.
 7. Rodzic/ prawny opiekun ma możliwość wyznaczenia innej osoby do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej niż deklarowana w Karcie zgłoszenia na podstawie "Jednorazowego upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły" / wzór - zał. nr 3/.
 8. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, oczekujący na dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań) oraz korzystający z basenu.
 9. Na czas zajęć pozalekcyjnych dziecko opuszcza świetlicę pod opieką nauczyciela prowadzącego.
 10. Rodzice lub opiekunowie są zobligowani do punktualnego odbierania dzieci zgodnie z godzinami pracy świetlicy.
 11. W przypadku, kiedy osoba odbierająca dziecko ze szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub nie odbiera dziecka do zakończenia pracy świetlicy szkolnej postępuje się zgodnie z zapisami "Procedury przyprowadzania dzieci do szkoły i odbioru dzieci ze szkoły obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach".

§ 3

 1. Uczeń znajduje się pod opieką nauczycieli – wychowawców świetlicy po przyjściu do świetlicy szkolnej.
 2. Nauczyciel świetlicy bierze odpowiedzialność za dzieci przebywające w świetlicy, tylko podczas jej godzin pracy. Potem odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic.
 3. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie swojej obecności nauczycielowi.
 4. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do: • Udziału w zajęciach • Informowaniu o wyjściu ze świetlicy (do szatni, stołówki szkolnej, toalety, na zajęcia pozalekcyjne) • Dbania o porządek i wystrój świetlicy • Poszanowania sprzętu • Kulturalnego zachowania się • Respektowania poleceń nauczycieli – wychowawców świetlicy • Przestrzegania regulaminu i Kontraktu
 5. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia zostaną obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 6. Za rzeczy pozostawione w świetlicy nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.
 7. Zgodnie z zapisami Statutu Szkoły w świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz przynoszenia telefonów komórkowych i urządzeń odtwarzająco – nagrywających.

§ 4

 1. W godzinach 12.30 - 13.30 i 13.30 - 14.30 uczniowie przebywający w świetlicy i korzystający z obiadów, udają się wraz z wychowawcą na stołówkę szkolną do obiektu przy ul. Dekerta 1. (zgodnie z procedurą przejścia uczniów między obiektami § 1 )
 2. Wychodząc na obiad uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
 1. ustawienie się w pary w ciszy i spokoju,
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 3. na stołówce uczniowie powinni przestrzegać Regulaminu stołówki szkolnej.

§ 5

 1. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawczo w grupach wychowawczych liczących do 25 osób.
 2. Świetlica szkolna dysponuje pomieszczeniami: przy ul. Dekerta 1 sala nr 5 , a przy ul. Józefowskiej 52 sala nr 7.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem, wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor szkoły. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11. 2015 r. Zarz. Dyrektora nr 36/ 2015 r. z dnia 19.11. 2015 r. Traci moc Regulamin świetlicy z dnia 28.08. 2014 r. /Zarz. Dyrektora nr 16/ 2014 r. z dnia 01.00. 2014 r./

 

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ŚWIETLICY