Procedury bezpieczeństwa w szkole określają sposoby postępowania i reagowania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów. Na każdy zaobserwowany przejaw negatywnego zachowania uczniów, każdy nauczyciel i pracownik szkoły zobowiązany jest do odpowiedniego reagowania.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

1. Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia /Niebieska Karta/.

2. Procedura Postępowania w przypadku próby samobójczej lub samobójstwa ucznia w Szkole Podstawowej Nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach. /ZD 11/2017/

3. Procedura postępowania w zakresie niepodjęcia nauki szkolnej oraz egzekucji obowiązku szkolnego./ZD14/2019/

4. Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej./ZD20/2017/

5. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

6. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników- zagrożenie terrorem. /ZD 29/2016/

7. Procedura zarządzania bezpieczeństwem Placu Zabaw. /ZD 25/2018/

8. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia/dziecka w szkole/przedszkolu / wraz z zał. oprac. przez CUW Katowice/ ZD z 25.04.2017r./

9. Procedura w sprawie sposobu przekazywania informacji o zdarzeniu wypadkowym służbom BHP CUW w Katowicach / wraz z zał. oprac. przez CUW Katowice /ZD z 25.04.2017r./

10. Procedura postępowania i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy w CUW oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych/ wraz z zał. oprac. przez CUW Katowice/ ZD z 25.04.2017r./

11. Procedura powiadamiania rodziców/ prawnych opiekunów o zdarzeniach wypadkowych / wraz z zał. oprac. przez CUW Katowice/ ZD z 25.04.2017r./

12. Procedura wyjść grupowych nauczycieli z uczniami/klasą obowiązująca w SP nr 17 /ZD42/2018/

13. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich./ ZD 24/2018/

14. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w SP17/ ZD24/2018/

15. Organizacja pracy szatni-portierni w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach./ ZD45/2018/

16. Regulamin szatni szkolnej w budynku przy ul. Dekerta 1 /ZD 43/2018/

17. Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego /ZD 39/2018/

18. Regulamin organizacji dyskotek/ zabaw szkolnych /ZD22/2011/

19. Procedura postępowania w przypadku przemocy i agresji oraz nieprzestrzegania norm społecznych obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach /ZD 16/2019/

20. Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych w ramach działań interwencyjnych /ZD 16/2019/

21. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach /ZD 18/2015/

22. Procedura przejścia uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach na zajęcia i z powrotem z obiektu przy ul. Józefowskiej 52 do obiektu przy ul. Dekerta 1 /ZD 16/2014/

23. Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły i odbioru ze szkoły obowiązująca w Szkole Podstawowej Nr 17 Im. T. Kościuszki w Katowicach /ZD 36/2015/

24. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach /ZD 36/2015/

Wyciąg z najważniejszych procedur