WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021
termin do 14.09.2020 r.poprzez szkolną skrzynkę podawczą (wniosek wraz z ksero dokumentów potwierdzających dochody należy wrzucić w zaklejonej podpisanej kopercie)
Wnioski są do odbioru przy wejściu do szkoły przez szatnię w godz. 8.00 – 15.00 w obiekcie przy ul. Dekerta lub są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Katowice. Ewentualne konsultacje u wicedyrektora szkoły Katarzyny Czyż po telefonicznym umówieniu się.

Miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy Katowice

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać aktualnie kwoty (art.8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej):  528,00 zł netto 

- za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień)

- należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach

Świadczenie wychowawcze „500 +”i wyprawka „300+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

 

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

termin 1 – 16.09.2019 r.

Wnioski są do odbioru w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 10.00 w obiekcie przy

ul. Józefowskiej i w godz. 13.00 – 15.00 w obiekcie przy ul. Dekerta

Koordynator: wicedyrektor Katarzyna Czyż