Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

  1. pożaru lub zalania mieszkania,
  2. nagłej, ciężkiej choroby w rodzinie ucznia,
  3. śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  4. nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
  5. kradzieży w mieszkaniu ucznia,
  6. innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym zgodnie z ustalonym katalogiem wydatków.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku można pobrać w sekretariacie szkoły lub gabinecie pedagoga szkolnego.