WAŻNE!

Jak sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym? - zalecenia dla ósmoklasisty.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/materialy/2022/20220425_E8_Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym.pdf

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

Egzamin odbywa się w maju

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - dodo 7  lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 8 lipca  2022 r.

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022) - Link poniżej

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf

 

Komunikaty dotyczące  Egzaminu Ósmoklasisty znajdują się na stronie – link poniżej

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/aktualnosci-eo/

 

Ważne terminy:

Do 28 września 2022r. – zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 2022r. – rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu oraz informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Do 15 października 2022 r. -  rodzice dostarczają do dyrektora szkoły

-opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się / wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej/

-zaświadczenie o stanie zdrowia.

W przypadkach losowych - przekazać dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu

Do 22 listopada 2022 r. – poinformować rodziców o  wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Do 25 listopada 2022 r. (26 listopada najpóźniej) – rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

 

 Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

www.oke.jaworzno.pl

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-przyborach-2022.pdf