POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

 

Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • To obszar pracy psychologa/pedagoga bezpośrednio związany z pracą z drugim człowiekiem, którego zdrowie jest nadrzędnym celem każdego procesu pomagania. Profesjonalna pomoc odbywa się w oparciu o uzgodniony kontrakt zawierający jasno sformułowane cele oraz warunki udzielania i otrzymywania pomocy.

 • Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wsparcie, psychoedukacja oraz znalezienie kilku realnych, dostępnych wspomaganemu rozwiązań, które będzie on gotowy wprowadzić w życie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

 • zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.

Cele pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;

 • stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są objęte szczególną troską. Istotne jest aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymali w szkole wsparcie, które będzie dostosowane do ich potrzeb.

Do systemu oświaty wprowadzono wiele zmian, których celem jest włączenie każdego ucznia do grupy rówieśniczej.Wszystkie dzieci, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą mieć zajęcia organizowane z klasą, a także indywidualnie lub w małej grupie. Potrzebę organizacji zajęć indywidualnych lub zajęć w małej grupie określa zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w szkole. Zespół ten opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Rodzice uczniów włączeni są w pracę zespołu. Potrzeby w tym zakresie mogą być również określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od 1 września 2017 r. w życie weszły nowe przepisy, które dają szereg możliwych, elastycznych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki tym rozwiązaniom każde dziecko, każdy uczeń ma zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej :

 • w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 poz. 1616);

 • w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591 z późn. zm.);

 • w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 poz. 1578 z późn. zm.).

Rozwiązania wprowadzone w wymienionych aktach:

 • Uczniowie z niepełnosprawnością na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku takiej potrzeby, w ramach indywidualnego program edukacyjno-terapeutycznego (IPET) mogą realizować wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów. W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

 • Uczniowie, którzy mają z różnych powodów problemy szkolne i wymagają zajęć w formie indywidualnej, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje program nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia. Przepisy te nie dotyczą uczniów z niepełnosprawnością dla których formy wsparcia określa indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy szkolne są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego placówka oświatowa musi stworzyć dogodne warunki do realizacji obowiązku przedszkolnego czy szkolnego przez dziecko.

Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć problemy dziecka i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia.

Drogi rodzicu !!!

Jeśli Twoje dziecko otrzymało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ważne jest, byś jak najszybciej dostarczył ten dokument do szkoły.

Plakat edukacja włączająca:

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/plakat_edukacja-wlaczajaca_men.pdf