EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Edukacja włączająca daje szansę:

 

- dążenia do pełnego rozwoju każdego ucznia,

- uczenia się w sposób dynamicznych – dopasowanym do potrzeb wszystkich uczniów,

- stwarzania możliwości rozwoju dzieci w indywidualnym tempie,

- wsparcia uczniów i rodziców w procesie edukacji,

- wychowania uczniów w poczuciu akceptacji i tolerancji.

 

Edukacja włączająca w naszej szkole obejmuje następujące działania:

 

- stwarzanie warunków do rozwoju i edukacji wszystkich uczniów

- kształtowanie postawy szacunku, tolerancji, akceptacji, równości dla różnorodności,

- współpracę i współdziałanie z rodzicami,

- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów,

- wspieranie rozwoju każdego ucznia,

- stosowanie różnorodnych metod pracy – projektu, polisensorycznych, aktywizujących, metod z zastosowaniem technologii informacyjno-komputerowej,

- podnoszenie przez nauczycieli kompetencji w zakresie pracy z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wyposażenie szkoły w różnorodne środki dydaktyczne np. tablice multimedialne, sale zabaw,

- wdrażanie interesujących rozwiązań dydaktycznych – liczne innowacje pedagogiczne, konkursy, promocję tolerancji, akceptacji, demokracji, ciekawe strony internetowe, pomoc koleżeńską, kontrakty klasowe.

 

Opracowała: Joanna Dziuba