ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu jest psycholog szkolny i  nauczyciel plastyki Paulina Bocheńska Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach.

CELE KONKURSU

- celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia;

- kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości społecznych;

- promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu;

- zwiększenie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami i o konsekwencjach z nich związanymi;

- kształtowanie odpowiednich postaw wobec dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne;

- poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości substancji takich jak: alkohol, narkotyki i tytoń;

- zwiększenie świadomości na temat uzależnień oraz jaki moją wpływ na relacje rodzinne i rówieśnicze.

 

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VI.

 

FORMA KONKURSU

- Uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartkach A4.

- Praca może być wykonana dowolną metodą plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów.

- Praca powinna zawierać dane autora (imię, nazwisko, klasa).

- Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia.

- Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.

 

PRZEBIEG, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

 - Prace plastyczne należy przesyłać do 14.05.2021

- Wyniki konkursu będą ogłaszane na przełomie maj/czerwiec

- Uczniowie, którzy zajmą 1, 2 i 3 miejsce dostaną dyplomy