BIP

Uwaga

Z ekologią za pan brat

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

 

Program własny pani Mirosławy Malczewskiej "Z ekologią za pan brat" opracowany na  lata 2012 - 2015, realizowany jest z uczniami II etapu edukacyjnego w ramach pozalekcyjnych zajęć rozwijających.

 

Program „Z ekologią za pan brat” w zakresie treści nauczania jest skorelowany z programem nauczania przyrody na drugim etapie edukacyjnym. Celem programu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej oraz kształcenie postaw młodych liderów ekologii w społeczeństwie. Uczestnicy zajęć poznają najpierw swoje środowisko społeczno - przyrodnicze, uczą się obserwować i opisywać zachodzące w nim zjawiska, a dzięki podstawowej wiedzy ekologicznej zdobytej na lekcjach przyrody i zajęciach rozwijających zrozumieją podstawowe zależności występujące w przyrodzie i potrzebę jej ochrony.
Nadrzędnym celem programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju, którą należy rozumieć jako: „Staranie podejmowane przez całe życie, wyzwanie dla każdego z nas, dla instytucji, dla całych społeczeństw – by na życie patrzeć z perspektywy jutra jako dnia, który należy do nas wszystkich, albo ... nie będzie go wcale”.
Program kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych.
     W strukturze programu przewidziałam cztery linie tematyczne:
•    Znam środowisko, w którym żyję.
•    Rozumiem przyrodę.
•    Chronię przyrodę.
•    Dbam o swoje zdrowie.

 

Każda linia tematyczna jest realizowana na każdym poziomie kształcenia, tj w klasie IV, V i VI. Ilość zajęć przeznaczonych na realizację poszczególnych linii tematycznych zależy od aktualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. „Z ekologią za pan brat” będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, przyrodniczych zajęć terenowych prowadzonych w obrębie dzielnicy i miasta, warsztatów i wykładów w Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży, zajęć edukacyjnych na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie i Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz działań wynikających z kalendarza ekologicznego. Podstawowym źródłem wiedzy dla uczniów będą  karty pracy i materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczyciela, wskazane strony internetowe, zasoby biblioteczki ekologicznej w pracowni przyrodniczej i biblioteki szkolnej.  
Realizacja zadań będzie dokumentowana przez  uczniów w postaci kart pracy  gromadzonych w teczkach aktywności własnej oraz wytworów takich jak: zielniki, albumy, plakaty, prezentacje multimedialne, modele ekosystemów, gry dydaktyczne, inne.

 

Stosowane na zajęciach formy i metody pracy pozwolą na zdobywanie przez uczniów ważnych umiejętności ujętych w podstawie programowej :
•    szeroko rozumianej umiejętności czytania,
•    umiejętności myślenia matematycznego i naukowego,
•    umiejętności komunikowania się w języku ojczystym,
•    umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym wyszukiwania i korzystania z informacji,
•    umiejętności uczenia się jako sposobu zaspakajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,
•    umiejętności pracy zespołowej.
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.