BIP

Uwaga

Innowacja pedagogiczna z edukacji wczesnoszkolnej "Klasa bez agresji - razem lepiej" 2016-2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

KLASA BEZ AGRESJI – RAZEM LEPIEJ

ABY ZATRZYMAĆ FALĘ PRZEMOCY W PRZYSZŁOŚCI, TRZEBA DZIAŁAĆ OD DZIŚ.

JUTRO MOŻE BYĆ ZA PÓŹNO.

Innowacja obejmuje uczniów I etapu edukacyjnego, którzy rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej nr 17 w roku szkolnym 2016/2017.

Czas trwania - rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Autor innowacji:  mgr Tamara Jamróz

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń polskiej szkoły jest nasilające się od kilku lat zjawisko agresji wśród dzieci. Subkultura agresji coraz szerzej przenika do szkół, obniża się wiek młodych agresorów, coraz bardziej wyszukane stają się metody i formy ich działania. Tworzy się obraz agresywnego pokolenia nastolatków, często nawet ,,dzieciolatków”. Wzrost przemocy i przestępczości wśród dzieci notowany w ostatnich latach, zmusza do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn, przejawów, sposobów ich zapobiegania i likwidowania.  Literatura poświęcona tej problematyce wskazuje na niezwykłą złożoność zjawiska.

Cel ogólny innowacji:

Integracja klasy, wytworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa i współpracy. Pomoc w zrozumieniu siebie, innych, w poznaniu i rozumieniu świata, jego kultury i odnajdywanie w nim własnego miejsca.

Cele szczegółowe:

Uczeń rozumie, że rodzina, klasa, środowisko stanowią wartość w życiu każdego człowieka, stwarza atmosferę życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa, współpracy w grupie rówieśniczej i rodzinie.

Zna zwyczaje i obyczaje właściwych zachowań w rodzinie, wobec kolegów i innych dorosłych osób, radzi sobie z negatywnymi emocjami.

Rozumie potrzebę rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, rodzicami i dorosłymi – postępuje jak dobry kolega, pracuje samodzielnie i w zespole, szanuje indywidualne możliwości kolegów, przejawia gotowość pomagania innym

Osiąganie założonych celów. 

 Kierując się zainteresowaniami, tematyką zajęć, umiejętnościami i poziomem wiedzy uczniów w osiągnięciu założonych celów będą wykorzystywane niektóre metody aktywizujące, pogadanki, wypowiedzi ustne i pisemne, prace plastyczne, co stworzy możliwość prezentacji działań twórczych dzieci. W celu wzmocnienia poprawnych form zachowania będą oni uczestniczyć w grach zespołowych i zabawach dramowych. Ważna jest również współpraca z rodzicami ( imprezy klasowe, pedagogizacja, indywidualne kontakty) szkolnym pedagogiem, pielęgniarką i nauczycielami uczącymi w klasie.

W wyniku trzyletniej pracy z dziećmi w ramach realizowanej innowacji przewiduje się, że uczniowie będą mieli możliwość uzmysłowienia sobie wartości płynącej z wiedzy na temat właściwych postaw wobec siebie i innych. Wzbogacą swoją osobowość o wiele cech i wzorców pomagających kształtować prawidłowe nawyki zachowań poprawnych społecznie. Wspólna realizacja zadań wynikająca z założeń i celów innowacyjnych przyczyni się do podniesienia poziomu samooceny dziecka w czasie dokonywania przez niego nowych odkryć, wzmocni jego poczucie bezpieczeństwa. Spowoduje jego czynny udział w życiu klasy i szkoły, promocji ,, dobrych” zachowań”  na rzecz bezpieczeństwa a ponadto wpłynie na zmniejszenie zachowań agresywnych wśród uczniów.

Galeria zdjęć

 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.