PROGRAM  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 17 im.Tadeusza Kościuszki w Katowicach na rok 2020 - 2021

zatwierdzony do realizacji Uchwałą nr 3 Rady Rodziców z dn. 22.09.2020r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2020 / 2021