zał. nr 1 do Zarz. Dyr. nr 25/2018 z 3.09.2018r.

PROCEDURA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr.6, poz. 69, z późn. zm)

 1. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci.
 2. Plac Zabaw dostępny jest dla uczniów: a/ w czasie trwania zajęć edukacyjnych / np. w-f. ed. wczesnoszkolna / wyłącznie pod opieką nauczyciela b/ od 13.45 - do zmroku na odpowiedzialność rodziców/ prawnych
 3. Za otwieranie Placu Zabaw odpowiedzialny jest woźny szkoły.
 4. Plac Zabaw zamykany jest po zmroku przez pracowników obsługi mających dyżur na popołudniowej zmianie.
 5. Z urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Należy bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Placu Zabaw znajdującego się na terenie obiektu.
 7. Wszelkie usterki, zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły.
 8. Plac Zabaw podlega regularnej bieżącej kontroli przez oględziny.
 9. Kontrolę przeprowadzają woźny szkoły lub konserwator szkoły /pod nieobecność woźnego / o godz.7:00 codziennie w dni robocze.
 10. Kontrola przez oględziny polega przede wszystkim na ocenieniu wzrokowym stanu technicznego Placu Zabaw, sprawdzeniu, czy urządzenia nie zostały zniszczone lub uszkodzone wskutek wandalizmu lub niekorzystnych warunków pogodowych takich jak silny wiatr czy ulewny deszcz. Podczas tej kontroli należy również sprawdzić stan nawierzchni, czy nie znajdują się zanieczyszczenia na jej powierzchni np. potłuczone butelki i uporządkować teren.
 11. Wszelkie nieprawidłowości wpisywane są do Zeszytu kontroli bieżącej.
 12. Raz na 12 miesięcy przeprowadzana jest coroczna kontrola podstawowa.

Procedura wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 25/2018 z dn. 03.09.2018r. Traci moc "Procedura zarządzania bezpieczeństwem Placu Zabaw w Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach z 4.09.2017r. Zarz. Dyr. 17/2017 z 4.09.2017r."