Zał .nr 1 do Zarządz. Dyr nr 36/2018 z dn. 1.10.2018r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. T. KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

PODSTAWA PRAWNA:

-  Art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm -- Art. 3 ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.)- - Rozporządzenie MENiS z dn. 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6 poz. 69) - art. 481 Kodeksu Cywilnego - Statut Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach.

§ 1 ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania posiłków.

2. Za stan stołówki odpowiadają: dyrektor szkoły, intendent, kucharka.

3. Za czystość pomieszczenia odpowiadają pracownicy kuchni.

4. Na tablicy ogłoszeń intendent wywiesza aktualny jadłospis na cały tydzień

§ 2 WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Obiady wydawane są dla : 

  • Uczniów wnoszących opłaty indywidualne.
  • Uczniów, których dożywianie finansuje MOPS i sponsorzy
  • Pracowników, którzy opłacili posiłek

2. Godziny w których wydawane są posiłki dla uczniów.

a) Dla uczniów klas uczących się w obiekcie przy ulicy Dekerta1 w czasie przerw obiadowych:

  • 12.25 – 12.45 / dla uczniów którzy kończą zajęcia po 4 i 5 godz. lekcyjnej/ 
  • 13.30 – 13.45 / dla uczniów którzy kończą zajęcia po 6 i 7 godz. lekcyjnej/

b) Dla uczniów klas uczących się w obiekcie przy ul. Józefowskiej 52 w czasie 6 i 7 godziny lekcyjnej: 

  • 12.45-13.30 
  • 13.45-14.30

3. Ze względu na organizowane grupowe wyjścia, godziny wydawania posiłków mogą ulec zmianie (dla tych grup). Nauczyciel organizujący wyjście zobowiązany jest do powiadomienia intendenta o planowanej godzinie powrotu .

4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodziców uczniów.

§ 3 OPŁATA ZA POSIŁKI

1. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.

2. Opłatę za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry w nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, celem umożliwienia obsłudze stołówki zaplanowania odpowiedniej liczby posiłków na dany dzień.  Wpłata dokonana po tym terminie będzie skutkowała odsetkami za opłacenie po terminie należności cywilnoprawnych do jakich zalicza się wyżywienie w stołówce szkolnej zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości - 7%.

3. Dopuszcza się kupowanie pojedynczych posiłków.

4. Koszt obiadu wydawanego w stołówce szkolnej ustala Rada Miasta Katowice. Opłata za korzystanie z posiłku, to :

  1. dla ucznia - 3.00zł
  2. dla dziecka na podstawie decyzji przyznanej przez MOPS - w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki
  3. dla pracownika szkoły - w wysokości rzeczywistego jednostkowego kosztu posiłku wyliczonego dla naszej placówki.

§ 4 ZASADY ZWROTU OPŁATY

1. Z powodu ciągłej absencji w szkole wynoszącej powyżej trzech dni, intendent dokonuje zwrotu opłaty za niewykorzystany posiłek uczniom lub pracownikom szkoły, w formie odpisu z należności za obiad w następnym miesiącu. (Należna kwota zwrotu obliczana jest jako iloczyn ceny jednostkowego posiłku i liczby nieobecności dni uczniów lub innych pracowników szkoły) tzn. w przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, za pierwsze trzy dni nie dokonuje się zwrotu, zwrot będzie odliczany w czwartym dniu nieobecności.

2. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.

3. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczka klasowa) organizator zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu nie później niż dzień przed planowanym wyjazdem.

4. Koszt niewykorzystanych obiadów odlicza się z należności za obiad w następnym miesiącu, z wyjątkiem miesięcy kończących rok kalendarzowy i rok szkolny.

5. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

1. Za bezpieczeństwo na stołówce odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur w czasie przerw obiadowych ( zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem organizacyjno – porządkowym).

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków: - ustawiają się przy okienku gdzie wydawane są posiłki - po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury. - po spożytym posiłku uczeń odnosi brudne naczynia do okienka „Zwrot naczyń” - wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi pełniącemu dyżur.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2018r. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 36/2018 z dn. 31 października 2018r. Traci moc Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej z dn. 01.09.2015r.(Zarządzenie Dyr. nr18/2015 z dn. 1.09.2015r.