ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZMIANAMI W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:

ZMIANY - format PDF

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju 2021 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

  1. Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) 9:00- czas trwania 120 minut
  2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) 9:00 – czas trwania 100 minut
  3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

 

W przypadku arkuszy dostosowanych /dostosowanie form i warunków/, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

  1. polski – do 180 minut

Matematyka – do 150 minut

Język obcy nowożytny – do 135 minut

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Termin dodatkowy:

  1. Język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
  2. Matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
  3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania wyników, zaświadczeń i informacji – do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji – 9 lipca 2021 r.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 

 

 

 

Ważne terminy:

Do 28 września 2020r. – zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 2020r. – rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu oraz informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Do 15 października 2020 r. rodzice dostarczają do dyrektora szkoły

-opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się / wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej/

-zaświadczenie o stanie zdrowia.

W przypadkach losowych - przekazać dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

Do 20 listopada 2020 r. – poinformować rodziców o  wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Do 23 listopada 2020 r. (25 listopada najpóźniej) – rodzice składają oświadczenie o korzystaniu lub nieskorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

 Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

www.oke.jaworzno.pl

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/20200901_E8_Informacja.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2020/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf