NOWE INFORMACJE 

  Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. Egzaminu Ósmoklasisty. Informacja o zasadach zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego .

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Egzamin odbywa się w maju

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  - wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00 -
 2. Matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –2 lipca 2021 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 9 lipca  2021 r.

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Na matematyce uczniowie  wyrywają ze środka arkusza  8 stron tworzących   kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych w których zapisują rozwiązania zadań otwartych
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021/ aktualizacja) –

Link poniżej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

Uwaga.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie na podstawie  wymagań egzaminacyjnych, ogłoszonych przez MEiN. Wymagania egzaminacyjne zostaną zamieszczone na stronie szkoły w najbliższym czasie w zakładce Ważne dla ucznia / Egzamin Ósmoklasisty.

 Wymagania z języka polskiego

Wymagania z matematyki

Wymagania z języka angielskiego

Formuła arkuszy egzaminacyjnych w 2021

 

 Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczony został komunikat dotyczący formuły Egzaminu Ósmoklasisty 2021.

Informacje te znajdują się pod linkiem:

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/20201216_Egzamin_E8_w_2021_r.pdf

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZMIANAMI W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:

ZMIANY - format PDF

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju 2021 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) 9:00- czas trwania 120 minut
 2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) 9:00 – czas trwania 100 minut
 3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut

 

W przypadku arkuszy dostosowanych /dostosowanie form i warunków/, czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

 1. polski – do 180 minut

Matematyka – do 150 minut

Język obcy nowożytny – do 135 minut

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

- z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu  ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania wyników, zaświadczeń i informacji – do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji – 9 lipca 2021 r.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 

 

 

 

Ważne terminy:

Do 28 września 2020r. – zapoznać uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 30 września 2020r. – rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu oraz informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Do 15 października 2020 r. rodzice dostarczają do dyrektora szkoły

-opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się / wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej/

-zaświadczenie o stanie zdrowia.

W przypadkach losowych - przekazać dokumenty niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

Do 20 listopada 2020 r. – poinformować rodziców o  wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Do 23 listopada 2020 r. (25 listopada najpóźniej) – rodzice składają oświadczenie o korzystaniu lub nieskorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

 Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

www.oke.jaworzno.pl

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/20200901_E8_Informacja.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2020/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf