PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

Rok szkolny 2020/2021

 

Zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Uwagi

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020 /2021

1. Opracowanie planu pracy w roku szkolnym 2020 /2021 i wywieszenie godzin pracy.

2.Przygotowanie i wywieszenie ogólnej informacji dot. pracy RPU.

3. Opracowanie i złożenie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania swojej działalności.

4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy RPU.

ü  wnioski uczniów;

ü  protokoły podjętych działań;

ü  ankiety i ich wyniki;

5. Udział i koordynowanie Ogólnopolskiego Projektu „ Z kulturą mi do twarzy”

IX 2020

IX 2020

I 2021

VI 2021

cały rok

 

01.10.2020-14.05.2021

 

 

Przeciwdziałanie naruszaniu praw ucznia w szkole poprzez:

informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia

1. Przygotowanie prezentacji dla wychowawców klas I o prawach i obowiązkach ucznia.

2. Zorganizowanie i koordynowanie  VII Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka połączonego z „ Kolorowym Tygodniem Życzliwości”.

3. Udział uczniów w szkolnych i międzyszkolnych konkursach dot. praw ucznia.

 II 2021

 XI 2020

  cały rok

 

 

interwencje w przypadku naruszenia podstawowych praw ucznia.

1. Udzielanie porad dot. sposobów ochrony praw: uczniom, rodzicom, nauczycielom.

2. Współpraca z wychowawcami, innymi osobami i instytucjami niosącymi pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

3. Współdziałanie w tworzeniu i wdrażaniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.

Wg potrzeb cały rok szkolny

 

rozwiązywanie spornych spraw.

1. Zapoznanie się z trybem postępowania w kwestiach spornych (§3 i §4 Regulaminu RPU przy SP 17 w Katowicach).

2. Interwencje w przypadku naruszenia podstawowych praw ucznia zgodnie z zapisami Statutu szkoły.

3. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

4. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

IX 2020

Wg potrzeb cały rok szkolny

 

 

 

Działalność Rzecznika:

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Rok szkolny 2019/2020

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Alina Olszewska

Do moich zadań należy:

  • przestrzeganie praw i obowiązków ucznia;

  • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia;

  • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania praw ucznia;

Stoję na straży praw ucznia określonych w:

  • Statucie Szkoły;

  • Wewnątrzszkolnych oraz Przedmiotowych Zasadach Oceniania;

  • Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik Praw Ucznia:

  • nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw;

  • nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.

 

Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa, jeśli otrzymałeś karę niewspółmierną do zachowania lub jesteś traktowany w niesprawiedliwy sposób – pomogę rozwiązać Twój problem

Zapraszam w piątki od 14.30 -15.30 przy ul. Dekerta 1 oraz według potrzeby w innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Alina Olszewska

 

Działalność Rzecznika:

Siedemnastka spełnia marzenia

Dyskoteka Andrzejkowa

Kwiecień miesiącem wiedzy o autyźmie

Wesołe piątki

Rzecznik - sprawozdanie