Harmonogram sprawdzianów śródrocznych i testów kompetencji w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

Klasy I 

 

Klasy II

 

Klasy III

 

Klasy IV

 

Klasa V

 

Klasy VI

 

Klasy VII