BIP

Uwaga

Wyprawka dla uczniów klas szóstych 2016/2017

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

Szanowni Rodzice uczniów klas szóstych w roku szkolnym 2016/2017

 dotyczy WYPRAWKI SZKOLNEJ

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ U PEDAGOGA SZKOLNEGO W TERMINIE

DO 05.09.2016 R.

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej.

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej
, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego
 
do kwoty 325 zł

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Do pobrania:

Projekt rozporządzenia

Wniosek
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.