BIP

Uwaga

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uwaga! Stypendium szkolne przyznane na II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Koordynator: wicedyrektor  Katarzyna Czyż

WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie 
nie przekracza  514 zł. netto na osobę
.

Wnioski można składać od 1 do 15 września 2017 r.

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (Zał.8) członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
Dochody winny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli za sierpień.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można złożyć (tylko w uzasadnionych przypadkach) „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów” pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  (Zał.7)

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zał.6)

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 
Powered by Joomla! by PB®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.